افزایش نرخ مهاجرت به آلمان

با آماری که کشورهای اروپایی در مورد مهاجرت هر ساله از خود نشان می دهند، می توان دریافت که مهم ترین قطب های مهاجر پذیر جهان مربوط به این قاره [...]