هوش مصنوعی در قطب اقتصاد آلمان

هوش مصنوعی در قطب اقتصاد آلمان سفری به آلمان: ریشه دوانی هوش مصنوعی در شریان زندگی مدرن کشورهای زیادی مانند چین، فرانسه و ژاپن [...]