شرایط شغلی رشته های هنری در آلمان

در کشور آلمان دانشگاه های بسیار برجسته هنری وجود دارد که همه ساله عده بسیاری از مهاجران را برای تحصیل در رشته های هنری به این کشور می کشاند. [...]