• تولید شراب و فعالیت های مرتبط با شراب
  • تاریخ غنی در قلعه ها، کاخ ها و بناهای تاریخی، آداب و رسوم سنتی و جشنواره ها دیده می شود.
  • غذاهای محلی دلچسب و آرام بخش
  • مشهور به داشتن مناظر زیبا و تفریحات بیرون از خانه