• ثبات و امنیت
  • اقامت تضمینی
  • سطح بالای سیستم آموزشی
  • زیرساخت های خوب
  • هویت صادراتی قوی
  • ارائه تسهیلات مالی