• دره راین میانه با قلعه ها و کاخ هایش
  • کلیسای جامع اشپیر
  • شهر تریر با بناهای رومی آن
  • بورگ التز
  • جنگل پالاتینیت
  • جاده شراب