خیر، در بیشتر مناطق آزاد الزامی به دفتر فیزیکی وجود ندارد.