بله، می‌توانید به تعداد افراد مورد نظر خود ویزای سه ساله دریافت کنید.