بله، با ثبت شرکت در آلمان می توان اقامت گرفت. شرایط دریافت اقامت از این طریق شامل داشتن یک طرح جذاب، سرمایه کافی، ایجاد فرصت های شغلی در آلمان و غیره می باشد.
برای دریافت اقامت و ویزا، صرفا ثبت یک شرکت کافی نیست و باید حضور شما در آلمان نیاز باشد و یک مزیتی ایجاد نماید.