بله، در صورتی که نیاز به ویزا نداشته باشید این کار میسر است.