بله، در مناطق آزاد دبی امکان ثبت شرکت با صد درصد مالکیت وجود دارد.